Så hanterar vi dina personuppgifter på Körkort Så Klart i Umeå AB

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de tjänster eller produkter du vill ha från Körkort Så Klart i Umeå AB. Dina uppgifter som sparats av oss att raderas efter avslutad utbildning och delas inte med tredje part.

Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Den personliga informationen som Körkort Så Klart i Umeå AB samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Vi behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller köp eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal.

Vi behandlar angivna personuppgifter i ändamålsenliga IT system, med hög säkerhet och skydd av all data.

Tider under vilka personuppgifter sparas
Körkort Så Klart i Umeå AB sparar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Tredjepartsöverföring
Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server i Sverige som Teoricentralen är driftsansvarig för.

Registerutdrag
Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in. För oss finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid omedelbart kan radera data på detta vis. Körkort Så Klart i Umeå AB är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om exempelvis bokföring.

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida